16/19 Ο PAUL ΣΤΟΙΒΑΖΕΙ ΠΕΤΡΕΣ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

    «Όπως πάσαι αι Κυκλάδες και η Αμοργός είνε νήσος ορεινή καί τραχεία. Τρεις κυρίως κορυφαί ορέων διακρίνονται καθ’όλον το μήκος της νήσου…εν μέσω η του Προφήτου Ηλίου, ύψους περίπου 725 μέτρων… Εκ της κορυφής του όρους τούτου, ένθα ο ναΐσκος του Προφήτου Ηλίου, ως από σκοπιάς υψηλοτάτης, εκτείνεται μαγευτικόν πανόραμα και γραφικώτατον επί[…]