ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | 12/17 | TOYS R US… | BERNARD STEFFIN

Often ..the toy is an object and apart from the strait forward child object or any other

straight forward usable and abusable object , there might be evolution to the idea of

the object and its use .. Toys R us is an american toy company , its a chain store

company , globally operating and manufacturing traditionally under best conditions for

toys, kids, papas and mamas and the shareholders.

Συχνά… το παιχνίδι είναι ένα αντικείμενο και μπορεί να υπάρχει πέρα από την κυριολεκτική σημασία ενός αντικειμένου που ανήκει σε ένα παιδί ή οποιασδήποτε άλλης σημασίας χρηστικού ή καταχρηστικού αντικειμένου· μπορεί να υπάρχει εξέλιξη της ιδέας αυτού του αντικειμένου και της χρήσης του… Το ToysRus είναι μια αμερικάνικη εταιρεία παιχνιδιών, μια αλυσίδα καταστημάτων, που διαχειρίζεται και κατασκευάζει παγκοσμίως κάτω από τις καλύτερες συνθήκες παιχνίδια, για τα παιδιά, μπαμπάδες, μαμάδες και μετόχους.

_1.

in a country free of culture and history of the momentary rules, a bumper of a car, an

old car with bullit holes might even be a statement. this bumper is probably from a

80ies car and hence a piece of historical dimension. the toy object is missing here, we

just see the result of the abusage …

Σε μια χώρα χωρίς κουλτούρα και ιστορία στιγμιαίων κανόνων, ο προφυλακτήρας ενός

αυτοκινήτου, ένα παλιό αυτοκίνητο με τρύπες από σφαίρες, μπορεί να είναι μια

δήλωση. Αυτός ο προφυλακτήρας είναι μάλλον από το ’80 και άρα είναι κομμάτι ιστο-

ρικής διάστασης. Το παιχνίδι ως αντικείμενο λείπει από εδώ, βλέπουμε μόνο το αποτέ-

λεσμα της κατάχρησης.

_2.

In October the idea of a solution was near, yet so far, time has changed. Hopefully the

end-solution will not be necessary…

Τον Οκτώβριο η ιδέα για μια λύση ήταν κοντά, ωστόσο μακριά, ο καιρός είχε αλλάξει.

Ελπίζοντας ότι η λύση-τέλος δεν θα είναι απαραίτητη.

_3.

Prada shop on Prada shop on Hwy 90, art is everywhere, we just need guidance to see

and feel it.

Μαγαζί πράντα στο Prada shop on Hwy 90, η τέχνη είναι παντού, λίγη καθοδήγηση

χρειαζόμαστε για να τη δούμε και να την αισθανθούμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *